VÝSTAVBA A OPRAVA MOSTOV

 • statické posúdenie mostných objektov, súvisiace s poruchami nosnej konštrukcie
 • výpočet zaťažiteľnosti mostov a vypracovanie mostných listov
 • realizácia kompletných dodávok mostných objektov
 • realizácia poddodávok pri výstavbe mostných objektov
 • opravy mostných objektov vrátane výmeny ložísk, opravy izolácie, mostných záverov a ríms
 • realizácia izolácie mostoviek
 • regulácia tokov súvisiacich s výstavbou mostov
 • úprava tokov
 • výstavba rúrových a rámových priepustov

VÝSTAVBA A OPRAVA CIEST

 • realizácia kompletných dodávok ciest s krytom živičným, betónovým (panelovým) ako aj ciest menšieho významu s krytom penetračným
 • výstavba parkovísk, odstavných plôch a chodníkov
 • vykonávanie vysprávok vozoviek z obaľovaných zmesí
 • frézovanie vozoviek
 • vykonávanie vysprávok po výstavbe inžinierskych sietí
 • rezanie živičných krytov vozoviek

STAVEBNÉ A REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE OBYTNÝCH A PRIEMYSELNÝCH BUDOV

 • výstavba obytných budov
 • výstavba priemyselných objektov a hál
 • murárske práce
 • keramické obklady a dlažby
 • elektroinštalačné práce
 • maliarsko-natieračské práce
 • kamenné obklady a dlažby
 • opravy krovov a striech

REALIZÁCIA SPEVNENÝCH PLÔCH Z BETÓNOVÝCH A ZÁMKOVÝCH DLAŽIEB, VRÁTANE TERÉNNYCH ÚPRAV

 • vysprávka spevnených plôch
 • príprava zemných prác
 • prekládka inžinierskych sietí
 • vybudovanie konštrukcie podložia
 • dodávka a pokládka zámkových, betónových a kamenných dlažieb