Kvalita

Spoločnosť C.M.R. Slovakia s.r.o. zaviedla a aplikuje:
systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008
systém enviromentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005 / ISO 14001:2004
systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2009
v oblasti vykonávania bytových, občianskych, dopravných, inžinierskych a priemyselných stavieb.

Kvalita

Kvalita

Kvalita